Zrušenie PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti vozidla môže zaniknúť viacerými spôsobmi a z niekoľkých dôvodov:

 • Výpoveď PZP zodpovednosti vozidla
 • Zrušenie PZP vozidla pre nezaplatenie poistného
 • Zmena držiteľa vozidla
 • Odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel
 • Zmena leasingového nájomcu vozidla

 

Výpoveď PZP zodpovednosti vozidla

Máte platné PZP vozidla a chcete sa ho zbaviť?

  • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla (PZP) môže zaniknúť výpoveďou PZP zo strany poisťovne alebo poistníka najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Poistným obdobím pri PZP je spravidla 1 rok, výpoveď PZP poistenia treba stihnúť doručiť do poisťovne najneskôr prvý deň 6-týždňovej lehoty pred výročným dňom začiatku poistenia.
  • Výpoveď do 2 mesiacov od uzavretia PZP s 8-dennou výpovednou lehotou, ak to umožňujú poistné podmienky
  • Výpoveď po poistnej udalosti do 1 mesiaca po oznámení poisťovateľa, výpovedná lehota je 1-mesačná

Ako zrušiť PZP:

 1. Zistite výročný deň Vašej poistnej zmluvy – podľa neho si musíte určiť dátum najneskoršieho poslania výpovede (min. 6 týždňov pred výročným dňom – § 122 Občianskeho zákonníka o počítaní času)
 2. Pošlite do poisťovne výpoveď poistnej zmluvy (odporúčam výpoveď poslať min. 2 mesiace pred výročným dňom), výpoveď si urobte pomocou generátora výpovedí alebo sa mi ozvite a ja Vám s tým pomôžem.

 

Zrušenie PZP vozidla pre nezaplatenie poistného

Zaniklo vám PZP pre nezaplatenie poistného?

Poistná zmluva PZP zaniká pre nezaplatenie poistného, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od jeho splatnosti. Dajte si pozor na rozlišovanie poistného a splátok poistného vo vzťahu k poistnému obdobiu. Poistným obdobím je spravidla technický rok, napr. od 1.1.2021 do 1.1.2022, pričom niektoré staršie zmluvy boli uzatvárané s poistným obdobím – kalendárny rok. Jednomesačná lehota, na konci ktorej PZP zaniká pre neplatenie, obyčajne začína plynúť odo dňa splatnosti poslednej splátky v danom poistnom období. Ak máte napr. ročné poistné 100 € zaplatiť v 4 štvrťročných splátkach po 25 €, pričom poistné obdobie je kalendárny rok od 1.1.2021 do 31.12.2022 a zaplatili ste na začiatku len 1 štvrťročnú splátku, poistenie zaniká až 30.11.2022, pretože 4. splátka bola splatná 1.10.2022, čiže na začiatku posledného štvrťroka.

Zmena držiteľa vozidla

Zmenilo vaše vozidlo držiteľa?

Predali alebo darovali ste vozidlo a vybavujete prepis v osvedčení o evidencii vozidla (technickom preukaze)?

Napíšte oznámenie o zmene držiteľa vozidla pomocou generátora

Vyplňte formulár, vytlačte ho dvojmo, podpíšte a jeden rovnopis pošlite doporučenou poštou na adresu poisťovne, s priloženou kópiou osvedčenia.

Kúpili ste auto?

Ste nový držiteľ vozidla? Uzavrite nové PZP online ešte pred prihlasovaním na dopravnom inšpektoráte. Ak ste nadobudli nové alebo ojazdené vozidlo, vypočítajte si najlacnejšie PZP pomocou našej kalkulačky a uzavrite nové PZP online za 5 minút! Poistnú zmluvu budete potrebovať ešte pred prepisom vozidla (pri prihlasovaní) na dopravnom inšpektoráte.

Odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel

Zaniklo vaše vozidlo alebo ste ho vyradili z evidencie vozidiel?

Zaniklo Vaše vozidlo – je zničené po havárii alebo neopraviteľné a idete vybaviť jeho odhlásenie z evidencie vozidiel?

Napíšte oznámenie o zániku PZP, ale ma kontaktuje.

Vytlačte si oznámenie dvojmo, podpíšte a jeden rovnopis pošlite doporučene na adresu poisťovne, s priloženým potvrdením o vyradení vozidla z evidencie, bielou a zelenou kartou.

Ak už máte nové vozidlo, vypočítajte si najvýhodnejšie PZP pomocou našej kalkulačky a uzavrite nové PZP online za 5 minút.

Zmena leasingového nájomcu vozidla

Prevzal vaše vozidlo nový leasingový nájomca?

Mali ste vozidlo na leasing a pred ukončením leasingovej zmluvy ho prevzal nový leasingový nájomca na základe písomnej dohody s leasingovou spoločnosťou?

Vytvorte oznámenie zmeny leasingového nájomcu pomocou, alebo ma kontaktujte.

Napíšte oznámenie o zmene leasingového nájomcu, v ktorom poisťovňu informujete o zániku poistenia k dátumu písomnej dohody s leasingovou spoločnosťou. Vyplňte formulár, vytlačte ho dvojmo, podpíšte a jeden rovnopis pošlite doporučenou poštou na adresu poisťovne, s priloženou kópiou dokladu o zmene leasingového nájomcu z leasingovej spoločnosti, bielou a zelenou kartou.

 

 

Zdroje:

www.poistenie.sk