Zánik poistenia nehnuteľnosti

Dôvody pre výpoveď poistenia nehnuteľnosti

Z akých príčin je možné vypovedať poistenie nehnuteľnosti – domu, bytu, chaty a domácnosti?

  • koniec poistného obdobia – predpokladá doručenú výpoveď minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
  • zánik poistenej nehnuteľnosti
  • zmena osoby vlastníka nehnuteľnosti
  • zákonne bez udania dôvodu do 2 mesiacov od uzatvorenia
  • po poistnej udalosti do 3 mesiacov od jej oznámenia – od podania výpovede začína plynú mesačná výpovedná lehota

Ako pri výpovedi poistenia nehnuteľnosti postupovať?

Zadajte do formulára dôvod výpovede a všetky potrebné údaje, a jednoduchým spôsobom získate výpoveď poistnej zmluvy na poistenie nehnuteľnosti na mieru!

Z daného dôvodu potom vyplýva, či je potrebné doložiť výpoveď poistenia aj nejakým potvrdením, či už je to:

  • Potvrdenie o likvidácii nehnuteľnosti – pri zániku poistenej nehnuteľnosti alebo
  • Kópia kúpnej zmluvy či listu vlastníctva – pri zmene osoby vlastníka nehnuteľnosti

V ostatných prípadoch prílohy k výpovedi nie sú potrebné, je však nutné dodržať časové lehoty, najmä 6-týždňovú výpovednú lehotu pred koncom poistného obdobia. V dostatočnom predstihu tak musíte písomnú výpoveď poistnej zmluvy aj doručiť poisťovni. Buď využijete doporučenú poštovú zásielku alebo osobné doručenie na pobočke poisťovne. 

Výpoveď poistenia nehnuteľnosti nemôže podať každý!

Ale len:

  • poistník alebo
  • ním poverená osoba na základe platnej plnej moci

Platnosť výpovede závisí od splnenia poistných podmienok

Každá poisťovňa má vytvorené svoje vlastné poistné podmienky, ktorými sa riadi dané poistenie, a teda aj výpoveď poistnej zmluvy. Pri jej podávaní tak treba tieto podmienky dodržať, rovnako aj zákonné požiadavky. V prípade splnenia všetkých podmienok tak poisťovňa na základe podanej výpovede vypovie poistenie nehnuteľnosti ku dňu doručenia výpovede (alebo po uplynutí výpovednej lehoty).

 

Podľa § 812 Občianskeho zákonníka zmenou vlastníctva poistenej veci poistenie zaniká, ak nie je dohodnuté inak. Keď predáte poistený dom, auto, loď alebo lietadlo, poistné krytie zaniká. To sa týka aj prípadu, keď vec prejde do Vášho vlastníctva po splatení leasingu (ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak). Poisťovni v tomto prípade oznámte jednoduchou formou, že došlo k tejto skutočnosti, zároveň požiadajte o vrátenie nespotrebovaného poistného do konca poistného obdobia. Priložte doklad o tom, že došlo k zmene vlastníctva, napríklad kúpnu zmluvu, faktúru, účtenku alebo oznámenie leasingovej spoločnosti o ukončení leasingu.

Zdroje:

www.netfinancie.sk/vypoved-poistnej-zmluvy/poistenie-nehnutelnosti/

www.poistenie.sk/poradna/zmena-vlastnictva-poistenej-veci/