Základné princípy a podstata poistenia

Poistením sa zabezpečíte pre prípad vzniku udalosti, ktorá sa vám môže v budúcnosti stať. Väčšinou ide o nepríjemnú udalosť ako je napríklad dopravná nehoda, úraz, choroba. Ale môže ísť aj bežnú udalosť – napríklad, že dosiahnete určitý vek. poistením 

Definície poistenia

 • Poistenie je zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje v prípade poistnej udalosti poskytnúť poistenému poistné plnenie. Poistiť možno život, zdravie, úraz, invaliditu, majetok alebo zodpovednosť za škodu, či finančné straty.
 • Poistenie je systém, v ktorom sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých poistených. Poistenie sa vzťahuje na niektoré, vopred dohodnuté náhodné udalosti, ktoré sa vyskytujú s určitou pravdepodobnosťou.
 • Poistenie je obchod s dôverou klienta. Poistenie je nehmotný produkt. Poistenie je stávka klienta na to, že sa stane poistná udalosť.

Druhy poistenia

Právne formy poistenia

 1. Zmluvné (dobrovoľné) poistenie – vykonáva sa na základe zmluvy podľa dohodnutých podmienok medzi poisťovňou a poistníkom, napr. životné poistenie, úrazové poistenie, poistenie domácnosti, havarijné poistenie motorových vozidiel a podobne.
 2. Povinné zmluvné poistenie – zákon predpisuje, aby poistený uzavrel poistnú zmluvu s ľubovoľnou poisťovňou za zmluvne dohodnutých podmienok, napr. PZP motorového vozidla, poistenie profesnej zodpovednosti advokáta, lekára alebo iných profesií, poistenie zodpovednosti z prevádzky lode, poistenie zodpovednosti z prevádzky lietadla a podobne.
 3. Zákonné poistenie – zákon určuje všetky podmienky poistenia, aj finančný ústav, v ktorom sa má klient poistiť, napr. nemocenské, či dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni.

Poistenie podľa obsahu

 • Životné poistenie
 • poistenie pre dožitie, poistenie smrti, zmiešané životné poistenie
 • investičné životné poistenie
 • poistenie detí – poistenie vena, poistenie na štart do života, štipendijné poistenie
 • pripoistenia k životnému poisteniu – úrazové pripoistenie, pripoistenie kritických chorôb, pripoistenie invalidity, atď.
 • Neživotné poistenie
 • úrazové poistenie
 • nemocenské poistenie, zdravotné poistenie
 • cestovné poistenie
 • poistenie cestných motorových vozidiel
 • poistenie železničných vozidiel
 • poistenie lodí
 • poistenie leteckých rizík
 • poistenie dopravy
 • poistenie majetku
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie kaucie
 • poistenie finančných strát
 • poistenie právnej ochrany

Poistenie podľa pôvodu vzniku

 • verejnoprávne a verejné poistenie
 • súkromné poistenie

Účastníci poistenia

Poistník je osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou, disponuje poistnou zmluvou a má povinnosť platiť poistné.

Poistený je osoba, na ktorej život, úraz, zdravie, invaliditu, majetok alebo zodpovednosť sa poistenie vzťahuje.

Poisťovňa je finančný ústav, ktorý má licenciu na poisťovaciu činnosť a jej úlohou je kryť poistné riziká a základnou povinnosťou vyplatiť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.

Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.

Poistné riziko, škoda a poistná udalosť

Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti. Pri poistení majetku ide napr. o požiar, blesk, výbuch, víchrica a podobne, v poistení osôb ide o smrť, invaliditu, úraz a podobne.

Škodová udalosť vzniká vtedy, keď nastane škoda. Aby mohla byť škoda posúdená ako likvidná, musí mať náhodnú povahu. Náhodná škoda je taká škoda, o ktorej nevieme či sa stane, ani kedy sa stane,

Poistná udalosť je taká škodová udalosť, pri ktorej vzniká právo na poistné plnenie. Poistený alebo poškodený musí dokázať, či vôbec a kedy sa škoda stala a preukázať jej rozsah.

Likvidácia poistnej udalosti je pracovný postup, pomocou ktorého likvidátor odborne posúdi oprávnenosť nárokov poisteného alebo poškodeného na náhradu škody a rozhodne o priznaní poistného plnenia poisťovne.

 

Zdroje:

https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel/spotrebitel/ako-si-vybrat-poistenie/1-co-je-poistenie

www.poistenie.sk