Základné informácie o osobnom poistení

Životným poistením zabezpečíte seba alebo svojich blízkych pre prípad nejakej udalosti, ktorá môže v budúcnosti nastať vo vašom živote. Ide väčšinou o nepríjemnú udalosť a poistením si kryjete riziká, ktoré z tejto udalosti vzniknú. Ak nastane situácia, na ktorú ste poistený, poisťovňa vám vyplatí dohodnutú sumu. Udalosť, na ktorú ste poistený, nazývame poistná udalosť a peniaze, ktoré vám poisťovňa vyplatí, sú poistné plnenie.

V životnom poistení sa najčastejšie poisťujeme:

 • pre prípad smrti (ak zomrie niekto príliš skoro alebo zomrie živiteľ rodiny, tak poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu pozostalým),
 • dožitia určitého veku (poisťovňa pri dožití veku dohodnutého v zmluve vyplatí určenú sumu).

Dobré dôvody pre uzavretie životného poistenia:

Vytvorenie finančnej rezervy pre prípad plánovaných a neočakávaných udalostí

 • sporenie na starobný dôchodok
 • študijné náklady dieťaťa
 • zabezpečenie vena pre deti
 • obstaranie bytu alebo domu
 • cestovanie
 • kúpa automobilu
 • založenie vlastnej firmy

Finančné zabezpečenie rodiny

Poistiť by sa mal najmä živiteľ rodiny, ktorý svojím príjmom finančne zabezpečuje svojim blízkym životné náklady (platenie účtov) a nech je akokoľvek nenahraditeľná jeho strata v prípade náhlej smrti, poistné plnenie poskytuje okamžitú finančnú kompenzáciu výpadku príjmu domácnosti.

Zaistenie splatenia dlhov

Životné poistenie zabezpečuje poisteného, zaťaženého hypotékou, stavebným úverom, spotrebným úverom, leasingom alebo inou pôžičkou v prípade smrti, invalidity, úrazu alebo práceneschopnosti.

Pokrytie nákladov na liečenie

Životným poistením môže byť zabezpečená úhrada za nadštandartnú lekársku starostlivosť, náhrada za výpadok príjmu v prípade diagnostikovania kritických chorôb ako je rakovina, srdcový infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek a podobne.

Poistná zmluva životného poistenia

Poistná zmluva životného poistenia má dlhodobý charakter a spravidla sa uzatvára na dobu 5 a viac rokov. Účastníkmi poistenia – zmluvnými stranami sú:
 • Poisťovňa – domáca alebo zahraničná poisťovňa s licenciou na poskytovanie životného poistenia;
 • Poistník – dospelá osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a má povinnosť platiť poistné;
 • Poistený – dospelá osoba alebo dieťa, na ktoré sa poistenie vzťahuje;
 • Oprávnená osoba – jedna alebo viac osôb, ktoré majú právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.
Základným rizikom, krytým životným poistením, je smrť poisteného. Poisťovňa pred uzavretím poistnej zmluvy oceňuje riziko, najmä skúma zdravotný stav poisteného. Pri bežných sumách je súčasťou poistnej zmluvy zdravotný dotazník, pri vyšších sumách alebo keď má poistený zdravotné problémy, je nevyhnutná lekárska prehliadka alebo rôzne poisťovňou vyžiadané lekárske správy, posudky a ďalšia zdravotná dokumentácia. Poistná zmluva sa skladá z týchto neoddeliteľných súčastí:
 • Návrh na uzavretie poistnej zmluvy podáva poistník poisťovni, poisťovňa návrh preskúma a prijme alebo zamietne alebo predloží protinávrh
 • Všeobecné poistné podmienky vymedzujú všetky základné pojmy, práva a povinnosti, spôsoby plnenia, výluky, atď.
 • Zmluvné dojednania konkretizujú a ďalej dopĺňajú poistné podmienky dojednávaného produktu
 • Osobitné dojednania, prílohy, dodatky – používajú sa vtedy, keď je potrebné sa odchýliť od štandardných poistných podmienok
 • Poistka je potvrdenie o riadnom uzavretí poistnej zmluvy a vzniká vtedy, keď poisťovňa ukončí proces skúmania návrhu poistnej zmluvy. Dochádza k prijatiu (akceptovaniu) návrhu poistenia.

Druhy životného poistenia

Životné poistenie je možné uzavrieť ako:
 • Poistenie pre prípad smrti (Term) – rizikové životné poistenie, kde celé poistné sa spotrebuje na poistné riziko, nič sa nesporí.
 • Poistenie pre prípad dožitia (Pure Endowment) – kapitálové poistenie pre prípad dožitia alebo „čisté dožitie“ nekryje riziko smrti, keď poistený zomrie, poisťovňa vyplatí len aktuálnu hodnotu poistenia alebo doteraz zaplatené poistné.
 • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (Endowment) – zmiešané životné poistenie alebo kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia je kombináciou poistenia pre prípad smrti a dlhodobého sporenia so zaručenou technickou úrokovou sadzbou.
 • Investičné životné poistenie (Unit Linked) je kombináciou rizikového životného poistenia a investovania finančných prostriedkov do podielových fondov, pričom nie je zaručený ani výnos, ani hodnota investičného účtu.

 

Zdroje:

www.nbs.sk/sk/spotrebitel/spotrebitel/ako-si-vybrat-poistenie/zivotne-poistenie

www.poistenie.sk/osobne/zivotne