Všetko o PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (PZP) je finančná ochrana vodiča, držiteľa, alebo majiteľa motorového vozidla pre prípad vznesenia nároku poškodeného na náhradu škody na zdraví, usmrtením, na majetku alebo ušlom zisku, spôsobenej poisteným vozidlom. Poistné plnenie sa vždy vypláca priamo poškodenému, nikdy nie poistenému. PZP vozidla sa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001, ktorý bol od svojho schválenia už niekoľkokrát novelizovaný.

Ako funguje PZP?

Poistený uzavrie poistnú zmluvu o PZP s poisťovňou a platí poistné. Poistený – škodca spôsobí škodu inému – poškodenému. Poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči poistenému. Poistený oznámi poistnú udalosť svojej poisťovni, ktorá zlikviduje poistnú udalosť. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému.

Uzatvorenie PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a prípojných vozidiel sa riadi zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení.

 

Načo je dobré PZP?

PZP vozidla kryje škody, ktoré spôsobí vodič prevádzkou vozidla. Zahrnuté sú škody na majetku, aj škody na zdraví, usmrtení a ušlom zisku. Rozsah rizík, ktoré poistenie kryje je dané príslušným zákonom. Zo zákona povinné krytie dosahuje nasledujúce hodnoty:

Škody na zdraví – 5 000 000 Eur

Škody na majetku – 1 000 000 Eur

Súčasťou poistenia sú aj takzvané asistenčné služby. Tieto pomáhajú vodičovi v situáciách, kedy došlo na ceste k poistnej udalosti. Zabezpečia odťahovú službu, náhradné vozidlo, prípadne aj dočasné ubytovanie. Rozsah asistenčných služieb závisí od konkrétneho produktu poisťovne.

 

Kto musí mať uzatvorené PZP?

Podľa §3 zákona o PZP musí mať poistku uzavretú každé motorové vozidlo, alebo prípojné vozidlo, ktoré má EČV, alebo niektoré špeciálne vozidlá, ktoré sa zapájajú do cestnej premávky a nemajú EČV.

Uzatvoriť poistenie má povinnosť držiteľ vozidla, v niektorých prípadoch vlastník, alebo nájomca. PZP je povinnou výbavou vozidla, čiže sa ním musíte preukázať už pri nahlasovaní zmeny držiteľa/vlastníka vozidla, resp. pri prihlasovaní vozidla.

 

Ako si môžem uzatvoriť PZP?

Povinné zmluvné poistenie vozidiel v súčasnej dobe poskytuje 12 poisťovní. Tieto produkty sa líšia jednak rozsahom a kvalitou služieb a tiež cenami. Pri uzatváraní poistenia má klient dve možnosti. Buď sa poistí priamo v poisťovni, alebo využije sprostredkovateľa, ktorý má možnosť klientovi ponúknuť produkty viacerých (poprípade všetkých) poisťovní.

V § 792 Občianskeho zákonníka sa píše, že poistenie vzniká prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a to dvomi spôsobmi. Po prvé podpisom zmluvy. Toto je štandardný spôsob, kedy klient podpisuje „papierovú“ zmluvu. Druhým spôsobom je zaplatenie prvého poistného. Vďaka tejto skutočnosti je možné uzatvoriť poistenie cez internet. Opäť tu platí, že si môže klient vybrať medzi poisťovňou a sprostredkovateľom, ktorý väčšinou prevádzkuje porovnávač poistiek. Cesta je jednoduchá, stačí vyplniť jednoduchý formulár a zjednať poistenie. Všetky tlačivá, dokumenty a aj platenie PZP budú dostupné cez internet.

Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Znamená to, že platnosť PZP je nepretržitá, ak ju chceme zmeniť, musíme ju vypovedať.

Čo ak si neuzatvorím PZP?

Držiteľovi vozidla, ktorému vyplýva povinnosť uzatvoriť si PZP hrozí za neuzavretie pokuta až do výšky 3320 Eur. Okrem toho v zahraničí sú pokuty ešte vyššie a konsekvencie prísnejšie. Prísť na nepoistené auto je pomerne jednoduché, takže touto cestou ísť neodporúčame.

 

Pripoistenia k PZP

Poisťovne poskytujú k zákonom stanovenému krytiu aj rôzne doplnkové krytia, pripoistenia a iné výhody, niektoré sú už obsiahnuté v základnej cene PZP, iné si môže klient dojednať za príplatok. Ide najmä o tieto zložky PZP:

 • Asistenčné služby

Poisťovňa rieši núdzové problémy klienta prostredníctvom telefonického poradenstva, ktoré funguje 24 hodín denne.

 • Úrazové poistenie seadiel
 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Poistenie v prípade zlomeniny
 • Poistenie v prípade popálenín
 • Bolestné po úraze – vyplácané jednorazovo alebo formou denného odškodného
 • Hospitalizácia po úraze – denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu v motorovom vozidle
 • Bonus za použitie bezpečnostných pásov
 • Pripoistenie čelného skla

Pripoistenie čelného skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin kryje opravu najmä v prípade nárazu kameňa, vymršteného spod kolesa iného vozidla. Ide o častú škodu, kedy zavinenie cudzej osoby je veľmi diskutabilné a často ťažko zistiteľné a dokázateľné, preto poisťovne väčšinou nie sú ochotné tento typ škody preplácať zo základného krytia PZP vozidla.

 • Pripoistenie živelných udalostí

Pripoistenie živelných udalostí – povodeň, záplava, zemetrasenie, tiaž snehu, lavína, výbuch sopky, zosuv pôdy, krupobitie, víchrica, požiar, blesk, výbuch, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov.

 

Výluky

Zo zákona vyplývajú niektoré výluky z poistného krytia PZP zodpovednosti vozidla. Ide o prípady škôd, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:

 • ktorú utrpel vodič poisteného motorového vozidla, ktoré spôsobilo škodu
 • za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škody žili v spoločnej domácnosti
 • vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom navzájom,
 • na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody,
 • vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo tréningoch,
 • vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského
 • zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového
 • zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
 • spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja,
 • vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla.
 • vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou.

Poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený:

 • bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu nad rámec poistného plnenia,
 • sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
 • neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.

 

Dokumenty ktoré poistníkovi prídu po uzavretí PZP

Poistník pri uzatváraní PZP vozidla alebo do 1 mesiaca po uzavretí poistnej zmluvy obdrží od poisťovne a sprostredkovateľa tieto dokumenty a doklady.

 • Poistná zmluva alebo návrh poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti vozidla
 • Všeobecné poistné podmienky o PZP zodpovednosti vozidla
 • Medzinárodná automobilová poisťovacia karta – zelená karta
 • Asistenčná karta a podmienky poskytovania asistenčných služieb
 • Formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
 • Informácie sprostredkovateľa
 • Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy PZP zodpovednosti vozidla – poistka na auto
 • Správa o nehode