Pripoistenia k životnému poisteniu

Životné poistenie kryje riziko smrti poisteného, prípadne mu zabezpečuje finančnú rezervu pri dožití konca poistenia. K jednotlivým typom a produktom životného poistenia si môže poistník vybrať niektoré z celého radu pripoistení. Pripoistenia sú úrazové, nemocenské, invalidné a zdravotné.

Úrazové pripoistenia

 • Pripoistenie smrti následkom úrazu – zvyšuje poistné krytie životného poistenia, zabezpečuje vyplatenie dodatočnej poistnej sumy v prípade smrti úrazom
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu – v prípade, že úraz poisteného zanechá trvalé následky, poisťovňa prizná plnenie podľa oceňovacích tabuliek. Plnenie môže byť lineárne, kedy príslušnému percentu telesného poškodenia zodpovedá rovnaké percento plnenia alebo progresívne plnenie, pri ktorom poistné plnenie narastá so zvýšenou závažnosťou úrazu, a to až do 700% poistnej sumy.
 • Pripoistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia úrazu – za každý deň nevyhnutnej (primeranej) doby liečenia úrazu poisťovňa vyplatí denné odškodné.
 • Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici následkom úrazu – v prípade, že si úraz vyžaduje hospitalizáciu, za každú polnoc strávenú v nemocnici poisťovňa vyplatí dohodnuté denné odškodné.
 • Pripoistenie nákladov spojených s úrazom – poisťovňa preplatí zdravotnícky materiál, pomôcky, dopravné náklady súvisiace s liečbou úrazu.
 • Pripoistenie bolestného po úraze – vypláca sa jednorazovo ako kompenzácia za úraz podľa bodovacej tabuľky, spravidla podľa diagnózy a času liečenia.

Zdravotné a nemocenské pripoistenie

 • Pripoistenie bolestného pri chirurgickom zákroku – poisťovňa zaplatí jednorazové bolestné za vybrané operácie podľa oceňovacích tabuliek, uvedených v poistnej zmluve.
 • Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici pri chorobe aj úraze – v prípade nevyhnutnej hospitalizácie zo zdravotných dôvodov má poistený nárok na dennú dávku odškodného, dohodnutú v poistnej zmluve.
 • Pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti – v prípade práceneschopnosti (PN) vzniká nárok na dennú dávku od dohodnutého dňa PN, napr. od 15. dňa, 29. dňa a podobne. Čakacia doba od začiatku PN, počas ktorej sa neplní, sa nazýva karencia.
 • Pripoistenie kritických chorôb – v prípade zistenia niektorej civilizačnej choroby (kritickej choroby, závažnej choroby) vzniká nárok na jednorazové odškodné. Kritické choroby, na ktoré sa poistenie vzťahuje, sú vymenované v poistnej zmluve, napr. srdcový infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, rakovina, slepota, atď. Poistné plnenie je podmienené tzv. dobou prežitia, napr. 30 dní. Keď poistený prežije dobu prežitia od dátumu zistenia kritickej choroby, na poistné plnenie z pripoistenia kritických chorôb vzniká nárok. Ak zomrie poistený počas stanovenej doby, poisťovňa vyplatí poistné plnenie „len“ z hlavného životného poistenia, a to poistnú sumu pre prípad smrti.
 • Pripoistenie kritických chorôb pre ženy – niektoré poisťovne ponúkajú pripoistenie ochorenia ženských pohlavných orgánov, tzv. nezhubných nádorov. Plnenie sa vypláca jednorazovo.
 • Pripoistenie kritických chorôb pre mužov

Pripoistenie invalidity

 • Pripoistenie invalidného dôchodku – v prípade, že poistenému je v Sociálnej poisťovni priznaný plný invalidný dôchodok podľa predpisov o sociálnom zabezpečení, poisťovňa mu naviac vypláca súkromný invalidný dôchodok.
 • Pripoistenie invalidného dôchodku z dôvodu úrazu – poisťovňa priznáva invalidný dôchodok v prípade, že invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne bol priznaný z dôvodu úrazu.
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného z dôvodu invalidity – poisťovňa oslobodí poistníka od platenia bežného poistného, ak on alebo poistený sa stane plne invalidný podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného z dôvodu invalidity následkom úrazu – poisťovňa prizná oslobodenie od platenia bežného poistného, ak je poistenému Sociálnou poisťovňou priznaný invalidný dôchodok z dôvodu úrazu

Pripoistenie nezamestnanosti

V prípade, že poistený má zamestnanie na plný úväzok, môže si v niektorých poisťovniach pripoistiť prípad, že stratí prácu. Poisťovňa mu v takom prípade platí mesačné odškodné vo zvolenej výške, čím je kompenzovaná strata jeho príjmu. Podrobnejšie informácie o jednotlivých pripoisteniach sa dočítate na našej špeciálnej stránke o kapitálovom životnom poistení.

Zdroje:

www.poistenie.sk/osobne/zivotne