Postup pri životnom poistení

Dožitie

Ak klientovi (poistenému)  skončila, alebo bude  skončiť platnosť poistnej zmluvy, nárok na výplatu poistného plnenia – dožitia si môže nahlásiť osobne alebo poštou po vyplnení pokynu na výplatu poistného plnenia – dožitia.  Klient  na tlačive uvedie číslo poistnej zmluvy, svoje meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a uvedie akým spôsobom mu výplata poistného plnenia – dožitia má byť vyplatená (na adresu alebo na účet). Ak klient uvedie na výplatu plnenia účet, ten by mal byť overený pracovníkom poisťovne alebo notárom, matrikou a tak isto by mal byť overený aj podpis poisteného.

Pri dožití dôchodkového poistenia je potrebné uviesť, či si poistený želá vyplatiť plnenie jednorazovo alebo formou dôchodkových splátok.

V prípade, že poistený nepožiada o výplatu finančných prostriedkov po dožití sa konci poistenia, bude ho automaticky v tejto veci kontaktovať poisťovňa.

Úmrtie poisteného

Ak dôjde k poistnej udalosti – úmrtiu poisteného, hlásenie úmrtia vyplňuje oprávnená osoba, ktorá je určená v poistnej zmluve. V prípade, ak je oprávnená osoba maloletá, nadobúda toto právo osoba určená podľa § 817 Občianskeho zákonníka v platnom znení – zákonný zástupca. Na tlačive o hlásení poistnej udalosti je potrebné uviesť meno, adresu, kontakt na oprávnenú osobou alebo zákonného zástupcu, spôsob výplaty poistného plnenia (na adresu alebo účet).

Ak došlo k úmrtiu poisteného prirodzene k hláseniu je potrebné doložiť:

 • úmrtný list (originál, alebo overenú kópiu)
 • list o prehliadke mŕtveho (originál, alebo overenú kópiu)
 • v prípade úmrtia samovraždou, doložiť podklady z polície
 • ak je oprávnená osoba manžel alebo manželka doložiť potvrdenie z mestského úradu, oddelenie evidencie obyvateľstva o tom, že manželstvo v čase úmrtia nebolo rozvedené
 • ak boli v poistnej zmluve uvedené ako oprávnená osoba deti, je potrebné doložiť potvrdenie mestského úradu o všetkých žijúcich deťoch a uviesť ich mená, adresy a rodné čísla


Ak došlo k úmrtiu poisteného následkom úrazu k hláseniu je potrebné doložiť:

 • úmrtný list (originál, alebo overenú kópiu)
 • list o prehliadke mŕtveho (originál, alebo overenú kópiu)
 • v prípade úmrtia následkom dopravnej nehody, násilného činu doložiť podklady z polície
 • ak je oprávnená osoba manžel alebo manželka doložiť potvrdenie z mestského úradu, oddelenie evidencie obyvateľstva o tom, že manželstvo v čase úmrtia nebolo rozvedené
 • ak boli v poistnej zmluve uvedené ako oprávnená osoba deti, je potrebné doložiť potvrdenie mestského úradu o všetkých žijúcich deťoch a uviesť ich mená, adresy a rodné čísla


Ak došlo k úmrtiu poisteného následkom pracovného úrazu k hláseniu je potrebné doložiť:

 • úmrtný list (originál, alebo overenú kópiu)
 • list o prehliadke mŕtveho (originál, alebo overenú kópiu)
 • záznam o pracovnom úraze príslušného inšpektorátu práce, polície alebo Sociálnej poisťovne
 • ak je oprávnená osoba manžel alebo manželka doložiť potvrdenie z mestského úradu, oddelenie evidencie obyvateľstva o tom, že manželstvo v čase úmrtia nebolo rozvedené
 • ak boli v poistnej zmluve uvedené ako oprávnená osoba deti, je potrebné doložiť potvrdenie mestského úradu o všetkých žijúcich deťoch a uviesť ich mená, adresy a rodné čísla


Poistné hlásenie z dôvodu úrazu alebo choroby

Ak došlo k poistnej udalosti k hláseniu je potrebné doložiť:

 • vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok potvrdené podpisom
 • kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré poistený podstúpili v súvislosti s poistným hlásením
 • kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, v prípade poistného hlásenia z dôvodu úrazu
 • kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby
 • kópie lekárskych správ z prípadnej hospitalizácie, ktoré poistený podstúpili v súvislosti s poistným hlásením
 • kópie všetkých policajných správ, ak bola daná udalosť vyšetrovaná políciou


Žiadosť o oslobodenie od platenia poistného

Hlásenie poistnej udalosti – oslobodenie od platenia poistného vyplňuje poistený, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok. K hláseniu je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo o škodovej udalosti
 • skutočnosť je potrebné nahlásiť najneskôr do štyroch rokov odo dňa vzniku nároku
 • všetky čísla poistných zmlúv, v ktorých je poistné riziko oslobodenia od platenia v prípade invalidity
 • telefónne číslo alebo iný kontakt, ako e-mail
 • v prípade uznania za invalidného dôchodku, kópiu Rozhodnutia a kópiu Lekárskej správy zo Sociálnej poisťovne, na základe ktorej bola priznaná invalidita
 • kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení , ktoré súvisia s poistným hlásením
 • kópie lekárskych správ zo všetkých prípadných hospitalizácií, ktoré boli podstúpili v súvislosti s poistným hlásením
 • kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, v prípade poistného hlásenia z dôvodu úrazu
 • kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby

 
Poistné hlásenie z dôvodu dočasnej práceneschopnosti

Hlásenie poistnej udalosti – dočasná práce neschopnosť vyplňuje osoba, ktorá si uplatňuje nárok na poistné plnenie. K hláseniu je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie
 • potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavené ošetrujúcim lekárom
 • kópie lekárskych správ z prípadných hospitalizácií
 • kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze (týkajúce sa poistného hlásenia)
 • kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení (týkajúce sa poistného hlásenia)
 • kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby
 • Potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu za posledných 12 mesiacov pred vznikom poistnej udalosti


Poistné hlásenie z Cestovného poistenia

Ak došlo k poistnej udalosti k hláseniu je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo o škodovej udalosti osoby uplatňujúcej si nárok, potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie
 • originály účtov a potvrdeniek o vynaložených nákladoch
 • kópie lekárskych správ z vyšetrení, ktoré boli podstúpené v súvislosti s poistným hlásením
 • kópie lekárskych správ z prípadných hospitalizácií v súvislosti s poistným hlásením
 • kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze
 • kópie všetkých policajných správ, ak bola daná udalosť vyšetrovaná políciou.

Zdroje:

www.financnykompas.sk/clanok/likvidacia-poistnej-udalosti