Likvidácia poistných udalostí

Živelná udalosť – požiar, víchrica, povodeň alebo voda z vodovodného zariadenia

V prípade škôd vzniknutých na budovách a nehnuteľnostiach je potrebné vykonať potrebné opatrenia, aby sa škoda nerozšírila. Následné poistnú udalosť je potrebné nahlásiť poisťovni a to buď telefonicky, prostredníctvom kontaktného formulára, dostupného na webovej stránke poisťovne alebo osobne priamo v poisťovni. V zmysle platných právnych predpisov je osoba oprávnená na nárokovanie poistného plnenia, povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni škodovú udalosť.

K posúdeniu poistnej udalosti  potrebujú pracovníci poisťovne, v závislosti od škodovej udalosti, rôzne dokumenty a potvrdenia. V prípade poistných udalostí, pri ktorých bolo realizované úradné vyšetrenie na mieste (požiar, výbuch, vlámanie, a pod.), sú potrebné všetky dokumenty súvisiace s vyšetrovaním a je ich potrebné odovzdať poisťovni už pri nahlásení škody, alebo ich doručiť čo najskôr do  poisťovne.

Pracovník  poisťovne skontaktuje klienta v čo najkratšom čase od nahlásenia a registrácie škody. Obhliadka škody sa uskutoční na mieste a v čase vopred dohodnutom. Pracovník  poisťovne  vyhotoví fotodokumentáciu o majetkovom predmete a vystaví zápisnicu o registrácii škody.

Poisťovňa poskytne poistné plnenie do 15 dní od ukončenia prešetrenia nároku na poistné plnenie a doručení všetkých potrebných dokumentov. V prípade  ak sa príslušná poistná zmluva vzťahuje na majetkový predmet, poskytnutý ako krytie úveru a poistná zmluva je doplnená o klauzulu o krytí úveru, sumu poistného plnenia môže poisťovňa vyplatiť iba na základe vyhlásenia o zrušení vinkulácie poistného plnenia zo strany banky, ktorá úver poskytla. Ale ak  si banka nárokuje celú sumu alebo časť sumy poistného plnenia, vtedy poisťovňa  sumu poistného plnenia nevyplatí alebo vyplatí iba nad rámec sumy poskytnutej banke.

K poistnému hláseniu je potrebné doložiť:

  • vyplnené tlačivo o škodovej udalosti s uvedením príčiny a výšky škody
  • dokument, ktorým bol zahájený úradný proces (obhliadla miesta činu, zápisnica o požiari a pod)
  • právoplatné rozhodnutie súdu alebo koópia zápisnice
  • znalecký posudok poškodenom predmete

záručné listy, účtenky a pod

Právo na plnenie z poistnej zmluvy v rámci poistenia majetku sa premlčí v lehote štyroch rokov od vzniku poistnej udalosti.

Zdroje:

https://www.financnykompas.sk/clanok/likvidacia-poistnej-udalosti