Postup pri dopravnej nehode

V prvom rade je potrebné pri dopravnej nehode zabezpečiť miesto nehody, nadviazať komunikáciu s účastníkmi dopravnej nehody a následne podľa potreby kontaktovať príslušné zložky integrovaného záchranného systému na čísle 112. Políciu je potrebné privolať v prípade:

  • usmrtenia alebo zranenia osoby
  • škody spôsobenej tretej osobe napríklad poškodením budovy
  • poškodenia dopravného značenie, verejného osvetlenia, ak vznikne hmotná škoda vyššia ako 3 990 EUR
  • dopravnej nehode v zahraničí
  • ak si vinník nehody nechce uznať svoju vinu
  • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom návykových látok

Aby nedošlo k nedorozumeniam a sporom medzi účastníkmi dopravnej nehody, je potrebné zdokumentovať dopravnú nehodu (je povinnosťou každého držiteľa motorového vozidla mať v aute Správu o dopravnej nehode), zdokumentovať aj fotograficky, zapísať si totožnosť účastníka dopravnej nehody ako meno, adresu, typ a evidenčné číslo vodidla, poisťovňu, v ktorej je vinník poistený a číslo poistnej zmluvy (biela a zelená karta). Ak účastníci dopravnej nehody podpisujú  akúkoľvek dohodu, je potrebné si ju pozorne prečítať.

Ak ste poškodený, tak podľa zákona ste povinný váš nárok na náhradu škody preukázať nielen preukázaním poškodeného vozidla, ale vinník nehody musí byť jednoznačne určený.

Vzniknutú škodu je potrebné písomne nahlásiť poisťovni  do 15 dní  pri dopravnej nehode na území Slovenskej republiky a pri  dopravnej nehode v zahraničí do 30 dní.

Ak má klient uzavreté aj havarijné poistenie na motorové vozidlo, je potrebné si s poisťovňou dohodnúť aj obhliadku motorového vozidla. Obhliadajúci technik zdokumentuje poškodenie a urobí zápis o poškodení, určí spôsob likvidácie škodovej udalosti. V prípade, že sa pri oprave v servise ukáže, že rozsah poškodenia je väčší ako sa predpokladalo, je potrebné danú skutočnosť zdokumentovať fotograficky a oznámiť ju ďalej osobe, ktorá vykonávala obhliadku motorového vozidla, alebo osobe, ktorá zodpovedá za likvidáciu poistnej udalosti.

Na základe doručených dokladov bude vypočítané poistné plnenie, ktoré bude klientovi zaslané po skončení šetrenia poistnej udalosti. Ak klient nemá hotovosť na opravu vozidla k dispozícii, alebo chce predísť prípadným sporom ohľadne výšky poistného plnenia, odporúča sa  nechať si vystaviť krycí list od poisťovne. Tak sa klient zabezpečí, že úhradu nákladov spojených s opravou motorového vozidla si bude riešiť poisťovňa so servisom a poškodený nebude klient.

Zdroje:

https://www.financnykompas.sk/clanok/likvidacia-poistnej-udalosti