Poistná zmluva

Poistná zmluva je zmluvný vzťah, písomne zaznamenaný prostredníctvom poistnej zmluvy medzi poistiteľom a poistníkom. V zmluve sú definované podmienky, za ktorých je poistiteľ povinný vyplatiť dohodnutej osobe poistné plnenie. Protihodnotou k tomuto záväzku sú platby (platba), ktoré musí poistník uhradiť poistiteľovi. Tieto platby sa nazývajú poistné. Poistné zmluvy sú presne navrhnuté potrebám konkrétneho predmetu poistenia, alebo konkrétnemu klientovi.

Čo má obsahovať poistná zmluva?

Poistná zmluva musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 792a Občianskeho zákonníka a ďalšie súčasti, vychádzajúce zo zaužívaných zvyklostí a dlhoročných pravidiel. Tieto pravidlá sú plne v súlade s medzinárodným štandardom poistenia.

 

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy podáva poistník prostredníctvom agenta na tlačive poisťovne a obsahuje základné identifikačné údaje o klientovi, požadované poistné riziká, poistné sumy, navrhovanú výšku poistného, lehotu platenia a ostatné poistno – technické podmienky, napríklad spoluúčasti, obmedzenia plnenia, opis rizika – rizikové pomery a podobne;

 

Všeobecné poistné podmienky

Všeobecné poistné podmienky sú poistné podmienky, používané pre určitú skupinu produktov, väčšinou je možné sa od nich odchýliť len v prospech klienta. Je z nich možné vyčítať celý princíp fungovania zmluvného vzťahu, a to najmä:

  • Výklad pojmov
  • Čo je poistná udalosť
  • Čo môže byť predmetom poistenia
  • Poistné riziká – definície, opis a výluky
  • Stanovenie poistnej sumy
  • Spôsoby platenia poistného
  • Spôsoby vzniku a zániku poistenia
  • Plnenie pri poistnej udalosti.
  • Zmluvné dojednania poistnej zmluvy
  • Zmluvné dojednania sú určené pre konkrétny produkt a rozširujú, dopĺňajú alebo bližšie špecifikujú poistné podmienky.

 

Osobitné poistné podmienky

Osobitné poistné podmienky sa používajú obyčajne v prípade, keď sa dohodnete s poisťovňou, že sa odchýlite od štandardných podmienok.

 

Doložky k poistnej zmluve

Doložky (klauzuly) sa prikladajú k niektorým pripoisteniam, stanovujú výluky alebo obmedzenia plnenia, prípadne rušia niektoré výluky v poistných podmienkach;

 

Prílohy poistnej zmluvy

Prílohy k poistnej zmluve sú rôzne dokumenty, bližšie opisujúce riziko, napr. lekárske správy v životnom poistení alebo znalecký posudok, výkresy, zoznamy poistených vecí či fotodokumentácia v prípade majetkového poistenia; doložky by mali byť riadne očíslované a označené číslom poistnej zmluvy.

 

Doklad o zaplatení prvého alebo jednorazového poistného

Poistenie niekedy vzniká zaplatením prvého alebo jednorazového poistného a často býva zaplatenie viazané na dátum účinnosti poistenia, preto je vhodné, aby súčasťou (návrhu) poistnej zmluvy bol aj doklad o zaplatení poistného.

Zdroje:

www.poistenie.sk