Poistenie zodpovednosti zamestnancov za škodu

Podstata poistenia zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca kryje niektoré škody, za ktoré zamestnanec zodpovedá podľa § 179 Zákonníka práce, a to najmä poškodenie vecí zamestnávateľa.

Častou poistnou udalosťou býva poškodenie služobného motorového vozidla následkom havárie, ktoré obyčajne poisťovňa osobitne pripoisťuje, pričom je krytá aj spoluúčasť z havarijného poistenia. Za príplatok je možné aj poistenie vadne vykonanej práce zamestnanca – nepodarkov.

 

Poistenie zodpovednosti predstavuje ochranu pred škodou, ktorú zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi pri výkone svojho povolania alebo v priamej súvislosti s ním. Ide predovšetkým o neúmyselne či z nedbanlivosti spôsobené škody na majetku, ale aj zdraví či živote, za ktoré zamestnanec zodpovedá podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, Zákona o štátnej službe alebo iného právneho predpisu upravujúceho vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Poistenie zodpovednosti zamestnanca môže teda kryť škody vzniknuté:

 • na zverených či prepravovaných veciach
 • na zverenom majetku zamestnávateľa
 • chybne vykonanej služby
 • chybne vykonanej práce

Poistenie zodpovednosti zamestnanca pri výkone povolania však nekryje všetky vzniknuté škody. Krytá nie je napríklad:

 • zodpovednosť zamestnanca za zverenú hotovosť, tovar, ceniny, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, ak ich prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti
 • škoda, za ktorú poistený zodpovedá podnikajúcej fyzickej osobe, ktorou je manžel, súrodenec, príbuzný v priamom rade, druh/-žka a osoby, ktoré s poisteným žijú v spoločnej domácnosti
 • škoda vzniknutá právnickej osobe, v ktorej má poistený, jeho manžel, súrodenec, príbuzný v priamom rade, druh/-žka alebo osoba, ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť
 • strata nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov či iných podobných predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie
 • škoda spôsobená úmyselne, ak vznikla nesplnením povinnosti odvrátiť alebo zabrániť zväčšovaniu už vzniknutej škody
 • škoda spôsobená neoprávneným používaním nebezpečných látok
 • škoda spôsobená po požití alkoholického nápoja, návykovej alebo omamnej látky

Pre koho je určené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania?

Tento druh poistenia sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí sú v:

 • pracovnom pomere
 • štátnozamestnaneckom pomere
 • služobnom pomere
 • alebo vo vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov a pod.)

Zamestnanec, ktorý si chce uzatvoriť poistenie zodpovednosti musí byť vo vzťahu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorej sídlo alebo miesto podnikania je na území Slovenskej republiky. Poistenie zodpovednosti zamestnanca má síce štandardné krytie pre územie Európy, ale v závislosti od druhu a lokality vykonávanej práce je možné krytie tohto poistenia rozšíriť aj na celý svet.

Koľko zamestnanec zaplatí za poistenie zodpovednosti za škodu?

Každá poisťovňa má svoj názor na to, ktoré z rizík sú v danom poistení najväčšie, a ktoré naopak najmenšie. Aj v prípade poistenia zodpovednosti zamestnanca poisťovne rozlišujú viaceré faktory, ktoré majú vplyv na jeho krytie a v konečnom dôsledku aj cenu.

Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré sa pri poistení zamestnanca posudzujú, patria:

 • povolanie poisteného (osobitnú kategóriu tvoria profesionálni vodiči)
 • krytie škôd spôsobených na vedenom firemnom vozidle
 • krytie škôd spôsobených vznikom nepodarkov
 • krytie škôd na prepravovaných veciach

Výška poistného je teda priamo závislá od druhu činnosti, ktorú zamestnanec vykonáva. Na základe nej je potom ako poistenec zaradený do príslušnej rizikovej skupiny. Výšku poistného určuje aj dojednaná poistná suma. Tá by mala zodpovedať maximálnej výške škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Podľa nich by poistná suma mala zodpovedať trojnásobku, resp. štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Takto určená poistná suma je zároveň aj limitom poistného plnenia. Poisťovať sa na vyššiu sumu nemá praktický žiadny význam, nakoľko poisťovňa vyššie poistné plnenie ako je štvornásobok zamestnancovho zárobku nevyplatí.

Zdroje:

www.netfinancie.sk/poistenie-zodpovednosti-zamestnanca/

www.poistenie.sk/osobne/zodpovednost-zamestnanca