Poistenie zodpovednosti podnikateľov

Podstata poistenia zodpovednosti za škodu

Podstata poistenia zodpovednosti za škodu spočíva v tom, že poistený je chránený proti finančným následkom škody, ktorú môže spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona alebo iných právnych predpisov. Táto škoda môže byť spôsobená na majetku – tzv. vecná škoda, na zdraví alebo na živote, prípadne následná škoda. Poistenie zodpovednosti kryje škody spôsobené iným osobám ako poistenému, ktoré však spôsobí poistený svojou prevádzkou a vecami, ktoré používa (t. j. aj požičanými – nemusia byť ním vlastnené), a ktoré spôsobia výrobky, ktoré poistený vyrába a predáva. Škody, ktoré vzniknú priamo poistenému (vlastné škody), nie sú predmetom poistenia zodpovednosti. Tieto vlastné škody sa dajú a majú poisťovať poistením majetku poisteného.

Poistený, čiže škodca spôsobí škodu poškodenému. Poškodený vznesie voči škodcovi písomný nárok na náhradu škody. Poistený oznámi škodovú udalosť svojej poisťovni. Poisťovňa škodovú udalosť preskúma a keď uzná nárok poškodeného za oprávnený, vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému.

Zvláštnosťou poistenia zodpovednosti za škodu je pravidlo, že poistné plnenie vždy dostane poškodený ako tretia osoba, nikdy nie poistený, ani poistník, hoci poistník vlastní poistnú zmluvu a platí poistné.

Predmet poistenia zodpovednosti za škodu

Predmetom poistenia zodpovednosti za škodu podniku sú obvykle:
 1. Zodpovednosť za škodu na zdraví alebo usmrtením
 2. Zodpovednosť za škodu na majetku
 3. Zodpovednosť za následné finančné škody
 4. Právne náklady v súvislosti so škodou na zdraví alebo na majetku
 5. Škody spôsobené vadným výrobkom
Poistné podmienky štandardne vylučujú v základnom krytí niektoré prípady zodpovednostných škôd, ktoré je možné za príplatok pripoistiť podľa potreby poisteného. Ide najmä o tieto krytia:
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti
 • Zodpovednosť za škodu na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti
 • Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania
 • Zodpovednosť za škodu na prenajatých hnuteľných veciach
 • Zodpovednosť za škodu na motorových vozidlách návštevníkov
 • Zodpovednosť za škodu na vnesených veciach hostí (vhodné pri poistení zodpovednosti hotelov)
 • Zodpovednosť za čisté finančné škody
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou podniku
Každý podnik zodpovedá za škody, spôsobené jeho činnosťou, bez ohľadu na to, či ide o živnostníka, ktorý prevádzkuje stánok s rýchlym občerstvením, sieť benzínových čerpacích staníc alebo továreň s 5 000 zamestnancami.

Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo usmrtením

Poistené sú úrazy alebo choroby, ktoré podnik spôsobil svojou prevádzkou a zodpovedá za ne podľa právnych predpisov.

Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku

Poistené sú vecné škody – poškodenie alebo zničenie vecí spôsobené činnosťou podniku.

Poistenie následných finančných škôd

Poistenie zodpovednosti podniku kryje aj následné finančné škody, ktoré súvisia so škodou na zdraví alebo na majetku. 

Právne náklady na obranu proti oprávneným a neoprávneným nárokom

V prípade sporu medzi poisteným škodcom a poškodeným vznikajú poistenému náklady na právne služby advokátov, súdnych znalcov, rôzne expertízy. Poisťovňa podľa poistných podmienok znáša aj právne náklady v prípade, že nárok poškodeného sa ukáže ako neoprávnený. Poisťovňa chráni poisteného v každej situácii, a to v prípade oprávnených aj neoprávnených nárokov poškodených.

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Čokoľvek vyrábate alebo poskytujete službu a komukoľvek sa stane škoda na zdraví, usmrtením, poškodenie alebo zničenie veci, prípadne následná škoda pri používaní Vášho výrobku, v príčinnej súvislosti s fungovaním vášho výrobku, alebo vadne vykonanej práce, za túto škodu plne zodpovedáte. 

 

Zdroje:

www.poistenie.sk/podnikatelia/zodpovednost/zodpovednost-podnikatelov