Likvidácia poistných udalostí

Likvidácia poistnej udalosti je pracovný postup, pomocou ktorého likvidátor odborne posúdi oprávnenosť nárokov poisteného alebo poškodeného na náhradu škody a rozhodne o priznaní poistného plnenia poisťovne.

Likvidátor poistných udalostí je zamestnanec poisťovne, alebo externej firmy, ktorého úlohou je prešetrovanie poistných udalostí, vyhodnocovanie škôd a vypracovávanie návrhov na ich likvidáciu. Likvidácia poistnej udalosti je pracovný postup, ktorý vedie k priznaniu poistného plnenia poistenému alebo poškodenému, prípadne odmietnutie poistného plnenia.

Likvidátor postupuje v procese likvidácie poistnej udalosti podľa smerníc poisťovne a musí škodu likvidovať podľa poistnej zmluvy a poistných podmienok. Dokumentácia, ktorú zhromažďuje v procese likvidácie sa nazýva škodový spis. Pri životnom a úrazovom poistení ide o úmrtný list, lekárske správy, povrdenia, výpisy zo zdravotnej karty, prípadne znalecké posudky. V prípade neživotného poistenia žiada faktúry, zápis o obhliadke škody, fotodokumentáciu, revízne správy, policajné zápisy a podobne. Po ukončení vyšetrovania poistnej udalosti likvidátor vyhotoví záverečnú správu, v ktorej oznámi poistenému alebo poškodenému výsledok likvidácie s vyčíslením poistného plnenia a prípadného krátenia plnenia. Zároveň vydá pokyn na výplatu poistného plnenia oddeleniu exkasa, ktoré posiela peniaze klientovi.

Likvidácia poistnej udalosti pozostáva z niekoľkých krokov:

 • registrácia poistnej udalosti,
 • obhliadka poškodenej veci,
 • vyznačenie a overenie poistného krytia,
 • doručenie potrebných dokumentov,
 • výpočet poistného plnenia,
 • účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti.

Postup likvidácie poistnej udalosti upravuje zákon. Všetci zúčastnení, teda vinník nehody, poškodený a poisťovňa, majú svoje práva a povinnosti. Likvidácia poistnej udalosti sa okrem zákona riadi aj platnou poistnou zmluvou. Likvidácia poistnej udalosti má rovnaký priebeh bez ohľadu na to, či ste uzatvorili poistenie auta online alebo osobne na pobočke poisťovne.

Hlásenie poistnej udalosti

Keď vznikne poistná udalosť, v prvom rade je potrebné dôkladne ju zdokumentovať. Nezáleží na tom, či sú to pokrčené plechy, ťuknutý nárazník alebo vážnejšie poškodenie vozidla. Aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám, miesto nehody dôkladne zdokumentujte.

V prípade nehody vyplňte dokument „Správa o nehode“  a zabezpečte, aby obsahoval podpis oboch zúčastnených, teda

 • vinníka nehody a
 • poškodeného.

Pre poisťovňu je taktiež dôležité označiť vinníka nehody, zapísať si jeho totožnosť a údaje o jeho vozidle, ako napríklad evidenčné číslo vozidla a taktiež poisťovňu, v ktorej má uzatvorené PZP. Doklady a potvrdenie o uzatvorení PZP bude mať u všetkých zúčastnených rovnakú formu, bez ohľadu na to, či majiteľ vozidla uzatvoril povinné zmluvné poistenie na pobočke poisťovne alebo PZP online.

PZP – Možnosti likvidácie poistnej udalosti

Pri riešení poistnej udalosti, ktorá súvisí s PZP, vám môže poisťovňa ponúknuť tri spôsoby náhrady škody:

 • Krycí list: Ak si vyberiete tento spôsob, náklady na opravu vozidla uhradí poisťovňa priamo servisu. Platiť budete iba v prípade, ak je vo vašej poistnej zmluve dojednaná spoluúčasť. Na základe krycieho listu vám následne servis vaše auto odovzdá.
 • Rozpočet: Najskôr sa vykoná obhliadka vozidla, na základe ktorej sa stanoví výška nákladov na opravu. Stanovenú sumu vám poisťovňa pošle na váš bankový účet. Vozidlo si následne opravíte za vlastné náklady.
 • Výplata: Vozidlo dáte opraviť v servise na vlastné náklady. Následne poisťovni pošlete faktúru a poisťovňa vám ju preplatí.

Likvidácia poistnej udalosti – Totálna škoda

Pokiaľ sú náklady na opravu vozidla vyššie, ako je aktuálna trhová hodnota vozidla, hovoríme o takzvanej totálnej škode. Keď poisťovňa vyhodnotí poistnú udalosť ako totálnu škodu, na váš bankový účet vám uhradí aktuálnu hodnotu vozidla.

 • Totálna škoda neznamená, že sa vozidlo nedá opraviť.
 • Taktiež to neznamená, že musíte dať vozidlo zošrotovať.
 • Taktiež sa nejedná o vyradenie vozidla z evidencie.

Môžete sa rozhodnúť investovať do opravy vozidla a svoje auto naďalej využívať.

Zdroje:

www.poistenie.sk/poradna/podstata-zakladne-principy-poistenia/

https://www.poistenie.sk/lexikon/likvidator-poistnych-udalosti

https://setrisova.sk/magazin/pzp/likvidacia-poistnej-udalosti